Whitepaper – Simulation AV System Renovation & Refresh